Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid.

Första året riktar sig till dej som har gått estetiskt program på gymnasiet, något år på konstskola, kortare konstkurser eller är självlärd och vill öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. Vill prova nya sätt att arbeta på men också ägna dej mer åt det som intresserar dej mest.

Andra året ligger fokus på att utveckla en mer precis sida av ditt konstnärliga arbete. Omsätta tillägnade färdigheter, fördjupa och förtydliga teman och mål. Stärka arbetsprocessen och öka självständigheten i ditt konstnärliga språk. Det går att söka direkt till årskurs två ifall du har gått en annan grundutbildning inom konst och kultur eller genom beprövad konstnärlig erfarenhet kan visa att du är redo.

Utbildningen förbereder för högre studier på högskola eller universitet inom fältet kultur: Konst, konsthantverk, design och arkitektur. Undervisningen bedrivs i form av kurser som skolans huvudlärare och gästlärare håller, självstudier, handledning och genomgångar individuellt och i grupp, föreläsningar och elevutställningar, studiebesök och resor. Undervisningsspråket är främst svenska och delvis engelska.

I luften

Du ingår i en mentorgrupp med en av huvudlärarna som mentor, mentorerna växlar terminsvis. Utvecklas genom eget skapande och möten med andras, är med och skapar en trygg miljö med respekt, trivsel och gemenskap. Vi sätter stort värde på den levande debatten. Att använda kritiskt tänkande och ifrågasätta normer och strukturer är något som uppmuntras. Skolan ger dej förmågor som gör att du kan utveckla ditt livsprojekt.

Studiestöd

Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade 40 veckor per läsår, nivå A2 enligt CSN:s avdelningar för studiestöd. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgift och studieresa. Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i: 

Två och tredimensionell gestaltning: 

Teckning, måleri, skulptur och grafik. Fotografi, digital bildbearbetning, rörlig bild och ljud. Rumslig gestaltning, plats och kontextspecifik konst, performance, socialt engagerad och deltagardriven konst. Konceptuell och textbaserad konst. Kännedom om metoder och tekniker för två och tredimensionell gestaltning. Färdigheter i att utföra två och tredimensionell gestaltning i praktiken. Förmåga hos den studerande att bearbeta och uttrycka idéer genom självständig konstnärlig gestaltning. Kompentenser för att omsätta tillägnade kunskaper och färdigheter i teori och konsthistoria.

Gestaltandets processer och problemlösning:

Kännedom om gestaltandets processer och problemlösning. Inblick i bredden i samtidskonsten vad gäller val av material, metod, teknik och konstnärlig avsikt. Färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning. Förståelse för begreppen yttrandefrihet, konstnärlig frihet och ansvar, konstens kritiska potential. Förmåga hos den studerande att planera, genomföra och delta i separat och grupputställningar. Kompetenser för att omsätta tillägnade kunskaper och färdigheter i gestaltandets processer och problemlösning. Samt förmåga hos den studerande att fördjupa och förtydliga teman och mål i det egna arbetet.

Feedbackmetoder:

Kännedom om konstruktiv kritik och feedbackmetoder. Färdigheter i givande och tagande av konstruktiv kritik. Reflektion, muntligt och skriftligt, om den studerandes egna och andras konstnärliga praktik. Ifrågasättande och vidgande av perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld. Kompetenser för att omsätta kunskaper och färdigheter i feedbackmetoder till ett självständigt givande och tagande av konstruktiv kritik. Förmåga hos den studerande att kritiskt reflektera över det egna och andras konstnärliga arbete.

Teori och konsthistoria:

Kännedom om konstens historia och teori. Medvetenhet om studerandens eget konstnärliga arbetes relation till konsthistorien. Färdigheter i konstutbildningens och konstnärsrollens, utställningens, publikens och konstbegreppets historia. Lokala, nationella och internationella perspektiv på konstproduktion och publik. Förmåga hos den studerande att sätta det egna arbetet i relation till konst- och kulturhistorien och den samtida konstscenen. Ifrågasätta och vidga sina perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld. Kompentenser för att omsätta tillägnade kunskaper och färdigheter i teori och konsthistoria.

Värdegrundsarbete:

Kännedom om delaktighet i demokratiska grupprocesser samt att uppnå likabehandling, förebygga diskriminering och kränkningar. Färdighet i delaktigheter i demokratiska grupprocesser. Förståelse för vad lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder innebär på skolan. Kompetenser för att omsätta kunskaper och färdigheter i demokratiska grupprocesser samt att uppnå likabehandling, förebygga diskriminering och kränkningar.

Yrkesorientering inom området konst och kultur:

Kännedom om branschen genom medvetenhet om olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter, finansiering och de stödformer som finns inom konstfältet. Nationellt och internationellt perspektiv på konstscenen genom studiebesök och resor. Färdigheter i att navigera och agera i konst- och kulturfältet. Kompetenser för att omsätta kunskaper och färdigheter om olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter, finansiering och stödformer som finns inom konstfältet.

Dokumentation och presentationsteknik:

Kännedom om ansökningsprocesser, sammanställande av en representativ portfolio och intervjuträning. Redskap för att tillgodogöra sig studier på högskola och universitet inom fältet konst och kultur. Färdigheter i att sätta samman en representativ portfolio, skriva ett ”artist statement” och genomföra en intervju. Kompetenser för att omsätta kunskaper och färdigheter om ansökningsprocesser i det egna arbetet.

Studiemiljö och lokaler:

Skolan har 40 studerandeplatser och ligger i en av Sveriges vackraste skärgårdar, halvvägs mellan Göteborg och Oslo. Kommunen heter Tanum och grannkommunen Sotenäs. Längs med kusten ligger ett pärlband av samhällen från söder till norr: Hunnebostrand, Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Tanumshede, Bullaren och Resö.

I nyrenoverade ateljéhuset Hallen har varje studerande en egen ateljéplats, med tillgång till staffli, arbetsbord och stol. Där finns även verkstäder för arbete med trä, gips och lera, en större undervisningssal för kurser i skulptur och installation, ett mörkrum, en grafikpress och ett pentry. På promenadavstånd, ligger den berömda Huvudbyggnaden med havet alldeles utanför knuten och undervisningslokalerna Stora och Lilla ateljén, byggda speciellt för kurser i måleri och teckning. Föreläsningar, konserter, scenkonstföreställningar, filmvisningar äger rum i Samlingssalen. Receptionen och kontoret, restaurangen och elevgalleriet Gbz samt digitala verkstaden, biblioteket ligger också här. Gerlesborgsskolan är navet i ett stimulerande lokalt kulturliv, andra aktörer i området är: Konstnärernas kollektivverkstad, Scenkonst Gerlesborg, Bottna Kulturfestival, Skärskäll Ekoby och Vitlycke Performning Arts.

Det finns mycket goda möjligheter att hitta boende i Gerlesborg. Våra studerande hyr rum eller hus i området.

Med bil från Gerlesborgsskolan tar det en halvtimme till Uddevalla, en och halv timme till Göteborg. Med buss en respektive två timmar, det går flera turer per dag. Gerlesborgsskolan är en kosmopolitisk skola, tar världen till Gerlesborg och studerandena och skolan ut i världen.

Undervisningslokaler i huvudbyggnaden:

Undervisningslokal i ateljéhuset Hallen:

Studerande antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Bohuslän:

201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011

SVART-LOGO-WEBB-konstochkultur_jpg