Gerlesborgsskolan Bohuslän

senanmalannybild
Aktuellt

Ivan
För studerande

Gerlesborgsskolan Bohuslän erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid.

Första året riktar sig till dej som har gått estetiskt program på gymnasiet, något år på konstskola, kortare konstkurser eller är självlärd och vill öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. Vill prova nya sätt att arbeta på men också ägna dej mer åt det som intresserar dej mest.

Andra året ligger fokus på att utveckla en mer precis sida av ditt konstnärliga arbete. Omsätta tillägnade färdigheter, fördjupa och förtydliga teman och mål. Stärka arbetsprocessen och öka självständigheten i ditt konstnärliga språk. Det går att söka direkt till årskurs två ifall du har gått en annan grundutbildning inom konst och kultur eller genom beprövad konstnärlig erfarenhet kan visa att du är redo.

Utbildningen förbereder för högre studier på högskola eller universitet inom fältet kultur: Konst, konsthantverk, design och arkitektur. Undervisningen bedrivs i form av kurser som skolans huvudlärare och gästlärare håller, självstudier, handledning och genomgångar individuellt och i grupp, föreläsningar och elevutställningar, studiebesök och resor. Undervisningsspråket är främst svenska och delvis engelska.

I luften

Du ingår i en mentorgrupp med en av huvudlärarna som mentor, mentorerna växlar terminsvis. Utvecklas genom eget skapande och möten med andras, är med och skapar en trygg miljö med respekt, trivsel och gemenskap. Vi sätter stort värde på den levande debatten. Att använda kritiskt tänkande och ifrågasätta normer och strukturer är något som uppmuntras.

Studiestöd

Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade 40 veckor per läsår, nivå A2 enligt CSN:s avdelningar för studiestöd. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgift och studieresa. Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i: 

Två och tredimensionell gestaltning. Teckning, måleri, skulptur och grafik. Digital bildbearbetning, rörlig bild och ljud. Rumslig gestaltning, plats och kontextspecifik konst, performance, socialt engagerad och deltagardriven konst. Konceptuell och textbaserad konst.

Gestaltandets processer och problemlösning. Inblick i bredden av samtidskonsten vad gäller val av material, metod, teknik och konstnärlig avsikt. Säkerhet och miljömedvetande i val av material och utrustning. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och ansvar. Konstens kritiska potential. Planering, genomförande och deltagande i separat och grupputställningar.

Feedbackmetoder. Givande och tagande av konstruktiv kritik. Reflektion, muntligt och skriftligt, om ditt eget och andras konstnärliga praktik. Ifrågasättande och vidgande av perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Teori och konsthistoria. Konstutbildningens, konstnärsrollens, utställningens, publikens och konstbegreppets historia. Konstens och kulturens värde. Lokala, nationella och internationella perspektiv på konstproduktion och konsumtion. Medvetenhet om ditt eget konstnärliga arbetes relation till konsthistorien.

Värdegrundsarbete. Träning i inflytande, delaktighet, demokratiska förmågor i möten med andra, genom samtal och relationer. Medvetenhet om lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Yrkesorientering inom området konst och kultur. Produktionssätt och försörjningsmöjligheter, finansiering och stödformer. Marknadsföring och branschkunskap. Konstnärsdrivna alternativ och självorganisation inom konsten och kulturen.

Dokumentation och presentationsteknik. Ansökningsprocesser, sammanställande av en representativ portfolio och intervjuträning. Redskap för att tillgodogöra dig studier på högskola och universitet inom fältet konst och kultur, navigera och agera i konst och kulturlivet.

Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna.

Studenter antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Bohuslän:

20162015, 2014, 2013, 2012, 2011

SVART-LOGO-WEBB-konstochkultur_jpg

Karls kurs