Utbildningens upplägg

Året är uppdelat i nio tematiska kurser som består av flera delkurser. Sex av de tematiska kurserna har också en vecka fördjupande självstudier. Undervisningen hålls av skolans huvudlärare eller av inbjudna gästlärare som är verksamma och kunniga inom sina respektive fält. Varje år kommer nya gästlärare in och håller delkurser i ämnen och tekniker de är experter på, därför varierar innehållet i kurserna något år till år.

Årskurs ett

Första kursen i årskurs ett heter Kroppen och innehåller krokiteckning och modellmåleri, porträtt, proportioner, färg och formlära. Vi tittar även på kroppars roll och relationer i konstverk, och vi diskuterar begrepp som kön, genus och intersektionalitet i relation till konstnärligt skapande. I kursen ingår även rörelse, performativitet och tidsbaserad konst.

I den andra kursen, Representation, fördjupar vi oss i avbildandet och i blick och seende. Här finns delkurser i optikbaserade tekniker som fotografi och video, men även landskapsstudier och stilleben ingår. Vi diskuterar även dokumentära metoder och begrepp som subjekt och objekt, samt normkritik.

Det taktila heter den tredje kursen och här kommer delkurser med fokus på materialundersökningar. Vi undersöker olika material och deras visuella och taktila egenskaper, funktioner och utvecklingspotentialer, ursprung och historia.

Den fjärde kursen heter Rumsligheter och innehåller bland annat delkurser i skulpturala tekniker, metoder och begrepp. Vi undersöker rum, och installationer i relation till arkitekturen. Men vi har även delkurser som tar upp Land art och platsspecifika konstnärliga praktiker.

I kursen Offentligheter undersöker vi begrepp som offentlighet och publik. Här finns även delkurser i undersökande journalistiska och konstnärliga metoder. Relationen mellan estetik, etik och politik. Deltagardrivna metoder och kontextbaserad konst.

Inför vårens grupputställningar kommer kursen Utställningsproduktion där ettor och tvåor arbetar tillsammans med att planera, organisera och genomföra två grupputställningar. Dels en utställning på skolan i samband med Öppet Hus och dels en på Galleri Solhem i samband med den lokala konstrundan. Dessa utställningar är mycket välbesökta och har många hundra besökare årligen.

Den avslutande kursen heter Drömmar. Innehållet i kursen utformas av de studerande i samråd med kollegiet utifrån det övergripande temat behov och drömmar. Det kan till exempel vara kurser som studerandegruppen saknar, längtar efter och drömmer om, eller delkurser i vilka gruppen utforskar drömmar och psykologi i relation till konst.

Delkurserna inom kurserna Teori, Konst för alla samt värdegrundsarbete och studieresan ligger schemalagda utspritt över året.

För detaljerade beskrivningar av årets kurser, läs gärna kursplan  och studiehjul för årskurs ett:

Studiehjul 1or 2019 – 20

Kursplan 2019-20

Årskurs två

Första kursen i årskurs två heter Dokument och innehåller delkurser som utgår ifrån arkiv, bibliotek och samlingar. Vi diskuterar vad ett dokument är och hur det hänger samman med historieskrivning, tolkningsföreträde och alternativa berättelser. Kursen innehåller även övningar i att dokumentera det egna konstnärliga arbetet.

I den andra kursen, Projektarbete utformar den studerande ett projekt som genomförs självständigt med stöd av mentorn, mentorgruppen och skolans lärare. Syftet med projektet för den studerande är att fördjupa det egna konstnärliga arbetet. I kursen ingår även separatutställningen på skolans studerandegalleri.

Text och Partitur heter den tredje kursen och den handlar om konst som består av text, ljud, röst och instruktioner.

I den fjärde kursen, Presentation, fokuserar vi på beskrivningar och presentationer om det egna konstnärskapet. Här ges tid och handledning i att skapa en portfolio, skriva ansökningstexter till stipendier och konsthögskolor, artist statement och övningar i att muntligt presentera sitt konstnärskap.

Hantverk och design innehåller delkurser i konstnärlig gestaltning med koppling till praktisk funktion. Här undersöker vi hantverk och hantverkets historia genom kurser i exempelvis grafisk design, illustration, typografi och grafiska trycktekniker.

Inför vårens grupputställningar kommer kursen Utställningsproduktion där ettor och tvåor arbetar tillsammans med att planera, organisera och genomföra två grupputställningar. Dels en utställning på skolan i samband med Öppet Hus och dels en på Galleri Solhem i samband med den lokala konstrundan. Dessa utställningar är mycket välbesökta och har många hundra besökare årligen.

Den avslutande kursen heter Drömmar. Innehållet i kursen utformas av de studerande i samråd med kollegiet utifrån det övergripande temat behov och drömmar. Det kan till exempel vara kurser som studerandegruppen saknar, längtar efter och drömmer om, eller delkurser i vilka gruppen utforskar drömmar och psykologi i relation till konst.

Delkurserna inom kurserna Teori, Konst för alla samt värdegrundsarbete och studieresan ligger schemalagda utspritt över året.

För detaljerade beskrivningar av årets kurser, läs gärna kursplan och studiehjul för årskurs två:

Studiehjul 2or 2019 – 20

Kursplan 2019-20

Efter skolan

De flesta av våra studerade går vidare till högre studier inom fältet konst och kultur. En del väljer att studera vidare inom närliggande fält medan andra väljer att studera konst ett år eller två på Gerlesborgsskolan Bohuslän som en paus från en redan etablerad yrkesbana.

Just nu finns studenter från Konstnärlig grundutbildning i Gerlesborg på de flesta konsthögskolor i Sverige men även på konsthögskolor utomlands, till exempel i Norge och Storbritannien.

Studerande antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan Bohuslän: 2019, 2018, 2017201620152014201320122011

UtbildningenPedagogik och lärare
LokalerLeva och bo i Gerlesborg
Röster om skolanAktuellt